ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA ในวันที่ 11-20 พ.ค. 2022

25 พฤษภาคม 2565
ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA ในวันที่ 11-20 พ.ค. 2022

สมาชิก CISA (China Iron and Steel Association)

          ในช่วงวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2022 ผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA ผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ได้ 22.991 ล้านตัน เหล็กพิกไอออน (pig iron) อยู่ที่ 20.3083 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์เหล็ก (steel products) 22.1943 ล้านตัน

          ผลผลิตเหล็กดิบต่อวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA อยู่ที่ 2.2991 ล้านตัน ลดลง 6,200 ตัน หรือ 0.27% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 1-10 พฤษภาคม ผลผลิตเหล็กพิกไอออนต่อวันอยู่ที่ 2.0308 ล้านตัน ลดลง 900 ตันหรือ 0.04% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 1-10 พฤษภาคม และผลผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก ต่อวันอยู่ที่ 2.2194 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 57,400 ตัน หรือ 2.65% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 1-10 พฤษภาคม

ผลผลิตของประเทศ

          คาดว่าในช่วงวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2022 จีนผลิตเหล็กดิบได้ 31.5261 ล้านตัน เหล็กพิกไอออน 26.1768 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์เหล็ก 39.615 ล้านตัน สำหรับการผลิตรายวัน จีนผลิตเหล็กดิบ 3.1526 ล้านตัน เหล็กพิกไอออน 2.6177 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์เหล็ก 3.9615 ล้านตัน

สินค้าคงคลัง

          สินค้าคงคลังของเหล็กสำเร็จรูป (Finished steel productsX ของสมาชิก CISA มีจำนวนทั้งสิ้น 19.9774 ล้านตัน ในช่วงวันที่ 11-20 พฤษภาคม 2022 เพิ่มขึ้น 1.2289 ล้านตัน หรือ 6.55% จากวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2022


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.