3บริษัทเหล็กสหวิริยาคว้ารางวัลปลอดภัยระดับชาติ

30 มิถุนายน 2563
3บริษัทเหล็กสหวิริยาคว้ารางวัลปลอดภัยระดับชาติ

มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเห็นผล 3 บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา พาเหรดรับรางวัลความปลอดภัย ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน SSI และ BSM รับรางวัลเกียรติบัตร(ทอง) ส่วน TCRSS คว้าประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) ผู้บริหารย้ำ เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 โดยคณะอนุกรรมการประกวดฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ” ประเภทรางวัลเกียรติบัตร(ทอง) ปีที่ 1 นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรอย่างมาก รวมถึงสร้างกำลังใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแบบต่อเนื่องด้วย

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวว่า “รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยต้องการให้พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงานในองค์กร พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทำให้มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน (LTIFR) ลดต่ำลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2562 เอสเอสไอมีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน อยู่ที่ 0 ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมา”

“ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท”

นอกจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังมีบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ได้รับรางวัลอีก ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 รางวัลระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) 14 ปีติดต่อกัน รวมถึงบริษัท บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (สาขา 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 3 อีกด้วย

สำหรับรางวัลระดับประเทศดังกล่าว แบ่งออกเป็น เกียรติบัตรระดับประเทศ และโล่รางวัลระดับประเทศ ดังนี้

เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับทอง) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 1-4เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 6-9เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 11 - 14 , ปีที่ 16 - 19 และปีที่ 21 - 25เกียรติบัตรระดับประเทศ สำหรับ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ดีเด่นระดับประเทศ หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. )ทุกระดับดีเด่นระดับประเทศโล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 5โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 10, ปีที่ 15, ปีที่ 20 และปีที่ 25 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัลนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะจัดส่งรางวัลให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป
อ่านต่อได้ที่:https://www.ryt9.com/s/prg/3137580


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.