เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก

วิสัยทัศน์

สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2543 โดยอยู่ภายใต้ “อุตสาห กรรมพัฒนามูลนิธิ” สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เกิดจากความต้องการของรัฐบาลและเอกชนที่ต้องการให้มีหน่วยงานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภาย ใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็ง

เป็นแกนนำเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

พันธกิจ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประสานงานและร่วมมือทางด้านนโยบาย กับ หน่วยงานภาครัฐพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าสร้างสมดุลให้กับการผลิต และความต้องการให้บริการเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเหล็กในด้านต่างๆ

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.