ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA ในวันที่ 21-31 ธันวาคม 2564

10 มกราคม 2565
ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA ในวันที่ 21-31 ธันวาคม 2564

          ในช่วงวันที่ 21-31 ธันวาคม 2564 ผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิก CISA ผลิตเหล็กดิบ (crude steel ) 23.0145 ล้านตัน เหล็กพิกไอออน (pig iron)  20.748 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์เหล็ก (steel products.)  อยู่ที่ 21.5681 ล้านตัน

          ผลผลิตเหล็กดิบรายวันของผู้ผลิตเหล็กสมาชิก CISA อยู่ที่ 2.0922 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.67% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-20 ธันวาคม ผลผลิตเหล็กพิกไอออนเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 1.8862 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15.27% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-20 ธันวาคม และผลผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่ที่ 1.9607 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.11% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-20 ธันวาคม

          ผลผลิตเหล็กของชาติ ประมาณการระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2564 จีนผลิตเหล็กดิบ 28.9688 ล้านตัน เหล็กพิกไอออน 24.5026 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์เหล็ก 36.0059 ล้านตัน

          ในแต่ละวัน จีนผลิตเหล็กดิบ 2.6335 ล้านตัน เหล็กพิกไอออน 2.2275 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์เหล็กจำนวน 3.2733 ล้านตัน

          ด้านสินค้าคงของเหล็กสำเร็จรูปของสมาชิก CISA มีจำนวนทั้งสิ้น 11.2969 ล้านตัน ในช่วงวันที่ 21-31 ธันวาคม 2564 ลดลง 2.2732 ล้านตัน หรือ 16.75% จากวันที่ 11-20 ธันวาคม 2564

--- steelhome


แหล่งที่มา : steelhome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.