เอกชน-ผู้บริโภคเหล็ก ส่งเสียงร้องเจอเหล็กไม่ได้คุณภาพ วอนรัฐดูแล

02 พฤษภาคม 2567
เอกชน-ผู้บริโภคเหล็ก ส่งเสียงร้องเจอเหล็กไม่ได้คุณภาพ วอนรัฐดูแล

สภาเอสเอ็มอี ผนึกผู้ประกอบการเหล็ก ร้องกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดมาตรฐานภาคบังคับเหล็กแผ่น สกัดสินค้าด้อยคุณภาพ สร้างปัญหาให้ผู้บริโภค ด้านผู้บริโภคหลังคาเหล็กไทย ร้องลงทุนติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีทเสื่อมสภาพและเป็นสนิมอย่างรวดเร็ว

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการเจอปัญหาคุณภาพของเมทัลชีต (Metal Sheet) ซึ่งเป็นสินค้าที่แปรรูปจากวัสดุเหล็กแผ่นชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) มาจากการนำสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

โดยปราศจากการควบคุมและขาดมาตรฐานในการตรวจสอบ รวมไปถึงการสำแดงรายละเอียดชั้นเคลือบที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การเร่งรัดการออกมาตรฐานภาคบังคับของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น และผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงไปสวมพิกัดอื่นแทน ซึ่งจะทำให้เปิดปัญหาวนกลับเข้ามาอีกในอนาคต

นายสุปรีย์กล่าวอีกว่า ภาคเอกชนรวมตัวกันเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรฐานภาคบังคับเพื่อนำมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย และแปรรูปเป็นเหล็กหลังคา ที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น โดยมองที่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ที่ลงทุนสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง

รวมทั้งโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นจนเกินไปเนื่องจากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งมองว่าเป็นความรับผิดชอบที่ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมให้มีมาตรฐานรองรับ โดยที่มาของการหารือในครั้งนี้มาจากสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของสภาเอสเอ็มอีได้ตั้งเรื่องขึ้นมา และสภาเอสเอ็มอีถือว่าเป็นวาระที่สำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ มาตรฐานอุตสาหกรรมภาคบังคับ เป็นเรื่องของการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในเชิงเทคนิค ซึ่งมิใช่หน้าที่ของผู้บริโภคที่ต้องมาหาข้อมูลดังกล่าว ภาครัฐควรที่จะเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับผู้ประกอบการที่รวมตัวกันในรูปแบบสมาคม ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบังคับใช้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในเชิงนโยบายและมองให้ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประชากรชาวไทยเป็นสำคัญ ผู้ประกอบการ SMEs ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและดำเนินการตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด อีกทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของภาครัฐต่อไป

นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย และประธานสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่าวว่า สมาคมได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกและผู้บริโภค (ลูกค้า) เป็นจำนวนมากเรื่องมาตรฐานของสินค้าที่สมาชิกเข้าไปให้บริการขึ้นรูปและติดตั้งที่เกิดการเป็นสนิมเร็วมากกว่าที่ควรจะเป็น (บางรายติดตั้งไปไม่ถึง 6 เดือน ก็เกิดสนิมจนอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสินค้าภายในอาคารที่ได้ลงทุนไว้) อีกทั้งยังพบในบางงานของภาครัฐซึ่งกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญาของภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายอภิจิต เจริญเวชการ อุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากมีมาตรฐานภาคบังคับเพียงพิกัดใดพิกัดหนึ่งโดยเฉพาะขึ้นมา ก็อาจจะมีเกิดกระบวนการหลีกเลี่ยงไปใช้พิกัดอื่นทดแทนโดยจูงใจผู้บริโภคด้านราคาให้ไปใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งจะเกิดวงจรลักษณะนี้ขึ้นมาอีกได้เรื่อย ๆ ดังนั้น จึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาให้ครบทั้งวงจรรวมทั้งสินค้าทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น

นายวิชญ์ เลื่องเชื้อง ที่ปรึกษาสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย กล่าวว่า ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานหลายประเทศ พบผู้ผลิตเหล็กในแต่ละประเทศมีจำนวนมากกว่า 1 ราย เพื่อที่จะแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก ผิดจากประเทศไทยที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งประเทศ หากแต่ใช้เทคนิคด้านข้อกฎหมายมาช่วยในการรักษาฐานลูกค้า กีดกันคู่แข่ง แต่ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่งผลให้เป็นภาระของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม

นายชวลิต กาญจนาคาร ประธานสมาพันธ์ผู้บริโภคหลังคาเหล็กไทย กล่าวว่า รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากเรื่องการลงทุนติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีตที่เสื่อมสภาพและเป็นสนิมอย่างรวดเร็ว จึงขอเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการสะท้อนปัญหานี้ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งดำเนินการ ซึ่งหากต้องการข้อมูลด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตและการค้า สมาพันธ์ สมาคม และสภาเอสเอ็มอี ยินดีเข้าร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละคณะ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยให้ความสำคัญกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเป็นสำคัญในอันดับต้น ๆ ในการนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเชิญท่านเลขาธิการ สมอ. ชี้แจงและอัพเดตสถานการณ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาคบังคับฉบับนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า มาตรฐานเหล็กแผ่นชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) ได้ดำเนินการร่างมาตรฐานแล้วเสร็จไปแล้วและได้ยื่นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วในสมัยรัฐบาลที่แล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยุบสภา เรื่องดังกล่าวจึงถูกส่งกลับมาที่กระทรวง เพื่อให้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมท่านใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งพิจารณาแล้วนำเสนอกลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวจึงเกิดความล่าช้าไปกว่า 10 เดือน

ทั้งนี้ ปัจจุบันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเรื่องกลับเข้าไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าจะได้รับการบรรจุเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ามองว่าประชาชน/ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ จะช่วยเร่งรัดกระบวนการออกมาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือทาสี (PPGI, PPGL) ให้ออกมาในช่วงเวลาเดียวกับ GL เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว


แหล่งที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.